شرکت پخش پدیده (مادر) واقع در کرمان به همکاری چند نفر بازاریاب نیازمند است.

تلفن تماس : ۰۹۱۳۶۶۷۴۹۸۹