به یک نفر فروشنده (خانم ) آشنا به حسابداری جهت کار در کرمان نیازمندیم.

(محدوده خیابان ۲۴ آذر )

تلفن : ۰۹۱۳۷۵۵۰۱۱۴