به یک نفر پرس کار جهت کار در خشکشویی اسدی واقع در کرمان نیازمندیم.

تلفن : ۳۳۲۳۸۲۷۳ – ۰۳۴