به جوشکار درب و پنجره ساز ماهر و نیمه ماهر در شیراز نیازمندیم.

تلفن: ۰۹۱۷۳۳۶۱۵۹۹