به یک برش کار ماهر ( لباس کار ) جهت کار در محیط کارگاه در شیراز نیازمندیم.

تلفن: ۰۷۱۳۷۳۹۳۷۵۶,۰۷۱۳۷۳۹۲۱۱۹