آشپزخانه لنگر در اهواز به ۳ نفر نیروی خانم جهت بسته بندی نیازمند میباشد .

متقاضیان میتوانند از ساعت ۱۱ الی ۳۰ : ۱۵ به آدرس ذیل مراجعه نمایند :

نشانی: گلستان – خیابان فروردین – بین اسفند و بهمن – آشپزخانه لنگر