به دیپلم، کاردان و کارشناس برق و جوشکاری در اهواز نیازمندیم.

تلفن: ۰۶۱۳۲۲۳۸۴۴۵